Vad är PTSD?

Naturkatastrofer, fysiska, psykologiska, andliga eller sexuella övergrepp, olyckor eller andra livshotande händelser

Dela detta inlägg

Summan av våra delar

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett komplext psykiskt tillstånd som kan visa sig på olika sätt. Även om det kanske inte finns distinkta “versioner” av PTSD, kan symtomen och upplevelserna hos individer variera.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan utvecklas hos individer som har upplevt eller varit med om en traumatisk händelse. PTSD kan uppstå efter olika typer av traumatiska upplevelser, såsom militärstrider, naturkatastrofer, fysiska eller sexuella övergrepp, olyckor eller andra livshotande händelser och dessa är de som vanligen åsyftas men på senare år har man börjat se att mycket mildare former av trauman också kan ge ptsd och därför behöver vi bredda synen och bjuda in till en annan typ av samtal om vad ptsd är:

Vilka symptom kan förekomma?

PTSD kännetecknas av en uppsättning symtom som stannar kvar under en längre period efter att den traumatiska händelsen har inträffat. Dessa symtom delar jag här in i fyra huvudkategorier:

   

   1. Påträngande symtom: Individer med PTSD upplever ofta påträngande tankar, minnen eller mardrömmar relaterade till den traumatiska händelsen. De kan ha levande och plågsamma tillbakablickar, där de känner sig som om de återupplever händelsen. Påträngande symtom kan utlösas av en påminnelse om traumat, såsom specifika ljud, lukter eller situationer.

   1. Undvikande symtom: För att hantera traumats plågsamma natur kan individer med PTSD aktivt undvika människor, platser, aktiviteter eller konversationer i samband med den traumatiska händelsen. De kanske undviker att prata eller tänka på traumat, och detta undvikandebeteende kan leda till en betydande inverkan på deras dagliga liv och relationer.

   1. Negativa förändringar i kognition och humör: PTSD kan leda till negativa förändringar i individens tankar och känslor. De kan uppleva ihållande negativa föreställningar om sig själva, andra eller världen. De kan ha svårt att komma ihåg viktiga aspekter av den traumatiska händelsen eller känna sig fristående från sina känslor. Individer med PTSD upplever ofta ett minskat intresse eller nöje i aktiviteter de en gång njöt av. De kan också uppleva känslor av skuld, skam eller rädsla relaterade till traumat.

   1. Hyper-känlighet-syndrom: Individer med PTSD kan uppvisa tecken på hyper-känslighet, där de ständigt är i hög beredskap eller lätt blir skrämda/känner rädsla. De kan ha svårt att sova, uppleva irritabilitet eller vredesutbrott och ha svårt att koncentrera sig eller behålla fokus. Hyperkänlighets syndrom kan bidra till en känsla av att ständigt vara på det yttersta och stör dagliga funktioner.

  Det är viktigt att notera att symtomen på PTSD kan variera i svårighetsgrad och varaktighet mellan individer, symptom och situationer. Vissa individer kan uppleva en mild form av PTSD som går över med tiden, medan andra kan ha kroniska och mer försvagande symtom som kräver professionellt ingripande. Vissa kan ha symptom som slår igenom senare i livet.

  Om du eller någon du känner upplever symtom på PTSD, rekommenderar jag att du söker hjälp från en kvalificerad psykiatrisk specialist. Effektiva behandlingar, såsom terapi och ibland medicinering, kan hjälpa individer att hantera och minska effekten av PTSD-symtom, vilket leder till förbättrad livskvalitet och allmänt välbefinnande.

  Fem vanliga varianter av PTSD

  Och hur Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Gestaltterapi kan vara bra metoder att behandla denna störning.

    

    1. Akut PTSD: Denna form av PTSD inträffar inom de första tre månaderna efter en traumatisk händelse. Individer kan uppleva påträngande minnen, tillbakablickar, mardrömmar och känslomässigt lidande relaterat till en traumatisk händelse. – ACT kan hjälpa till genom att främja acceptans av plågsamma tankar och känslor och samtidigt uppmuntra individer att engagera sig i värdedrivna handlingar, som att engagera sig i meningsfulla aktiviteter. – Gestaltterapi kan stödja klienter att bearbeta olösta känslor och somatiska upplevelser, att få dessa att istället för att upplevelsen är att de “äter upp klienten” så kan de bli varaktiga tillgångar för klienten, som när de får hjälp att koppla samman upplevelserna som klienten har, med meningsfulla mentala helheter, som blir klara hela bilder vid skapandet av nya upplevelser.

    1. Kronisk PTSD: Denna typ av PTSD kvarstår under en längre period, ofta mer än tre månader. Symtom kan inkludera en känsla av fysiska och psykologiska domningar, känslomässig avskildhet, undvikande av sådant som påminner om traumat, irritabilitet och svårigheter i mellanmänskliga relationer. ACT kan hjälpa individer att acceptera sina nuvarande upplevelser, utveckla mindfulness-färdigheter för att observera sina känslor utan att döma, och främja en känsla av själv-medkänsla. Gestaltterapi kan hjälpa klienter att utforska det de förnekar och undviker, vilket gör det möjligt för dem att integrera fragmenterade aspekter av sin upplevelse och främja självmedvetenhet och känslomässigt meningsskapande helheter.

    1. Komplex PTSD (C-PTSD): C-PTSD uppstår vanligtvis när individer upplever långvariga och upprepade trauman, såsom övergrepp i barndomen eller fångenskap. Symtom kan inkludera känslomässig dysreglering, svårigheter att lita på andra, dissociation, identitetsstörningar och genomgripande känslor av skam och skuld. ACT kan hjälpa till att utveckla självmedkänsla, acceptans av smärtsamma känslor och förbättra interpersonella färdigheter. Gestaltterapi kan fokusera på att utforska olösta trauman, levnadsmönster som ej längre är fungerande och hjälpa klienter att bygga sunda relationer, förbättra självkänsla, självbild och omförhandla deras relation till de traumatiska upplevelserna och däribland se hur de ras gamla strategier påverkat deras relationer.

    1. Comorbid PTSD: Comorbid PTSD refererar till förekomsten av PTSD, tillsammans med andra psykiska störningar, såsom depression, ångest eller missbruk. I sådana fall kan ACT hjälpa individer att utveckla psykologisk flexibilitet genom att öka deras vilja att uppleva obekväma känslor och främja adaptiva copingstrategier. ACT:s betoning på värderingsförtydligande kan ge motivation och riktning för terapeutiska mål. Gestaltterapi kan ta itu med samspelet mellan PTSD och komorbida tillstånd genom att arbeta holistiskt med klienten, utforska underliggande känslor och mönster och främja integration och självacceptans.

    1. PTSD med fördröjd debut: PTSD med fördröjd uppkomst innebär fördröjd uppkomst av symtom, ofta månader eller till och med år efter en traumatisk händelse. Individer kan ha klarat sig bra men senare uppleva påträngande minnen, undvikande beteenden och ökad ångest. ACT kan hjälpa till att odla medvetenhet om nuet, acceptans av plågsamma minnen och engagemang i engagerade handlingar i linje med personliga värderingar. Gestaltterapi kan stödja individer i att utforska de bakomliggande orsakerna till försenad debut och underlätta integrationen av fragmenterade upplevelser för att främja läkning och återhämtning.

   Gestaltterapi & ACT för PTSD

   Det är viktigt att förstå att både Gestaltterapi och ACT är väl fungerande terapier för PTSD och det finns också andra KBT-varianter likväl som psykodynamisk terapi som också dessa fungerar väldigt fint. Viktigt är att du kommer i kontakt med en erfaren samtalsterapeut, psykoterapeut eller psykolog för att få behandling så snart du tror du har symptom som påminner om PTSD.

   Vi skall också minnas att de flesta psykologiska skador som vi upplever är sådana som vi får i interaktion med andra människor som av olika orsaker åstadkommer skadorna. Vi kommer att behöva en annan “andra människor” för att vår hela organism skall få en bra/rimlig chans att börja tro på sig själv och sin omgivning igen och påbörja en läkeprocess. Jag vill sticka ut hakan lite grann genom att säga att PTSD är en skada av “en människas” avsiktlighet eller oavsiktlighet som kräver en annan “en människa” för att läkandet i vårt nervsystem skall kunna ske. Inom anknytningsteorin har man visat hur vi människor inom några minuter efter födseln använder vår omgivning (anknytningspersoner) för att reglera våra behov, känslor och upplevelser. Även om hjärnan växer till sig så kvarstår behovet av en annan när hela vårt organism’iska nervsystem skall läka emotionellt.

   Vi är mer än summan av våra delar, vi är också varandra!

   Detta uttalande blir ibland svårt att förstå men tänkt dig att ordet som refererar till dig själv “jag” är ett ord som vi bara kan säga som ett sätt att både särskilda oss från men också därmed för evigt förbinda oss med ett “du” så egentligen är ordets mening “jag” automatiskt ett ordpar “jag/du” då det inte finns något jag utan ett du.

   Människan är utan tvekan ett väsen som hör samman med, till skillnad från vad beteendevetenskapen försökt göra sedan före Platon’s dagar, den andre. Detta lyfts fram exempelvis i Existentialismen igenom Kafka, Sartre, Heidegger, De Beuvoire, Buber m.fl. 

   Även exemplevis anknytningsteorin visar oss hur den mänskliga organismen på intet sätt klara av att leva ett liv utan ett socialt sammanhang med andra medmänniskor.

   PTSD är därför en så motsägelsefull skada då den för det allra mesta orsakas av andra människor. 

   Nyhetsbrev

   se när jag publicerar nya artiklar

   Utforska mer

   ACT

   Snarka

   Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

   Vad är Evidens?
   ACT

   Bensodiazepiner är Livsfarliga

   “Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

   Vill du komma i kontakt

   Skicka mig en rad

   Thomas Sonefors

   www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!