Positiv BPD och behandlingar

BPD
BPD får ofta fokus på patologi men här vill jag ge en mångfacetterad bild av vad BPD är både positivt och negativt och även ge en bild av hur BPD kan bli behandlad med hjälp av psykoterapi.

Dela detta inlägg

BPD
BPD

Borderline Personality Disorder (BPD) är ett psykiskt tillstånd som kännetecknas av ihållande mönster av instabilitet i humör, självbild, beteende och mellanmänskliga relationer. Det drabbar cirka 1-2 % av befolkningen i allmänhet, med en högre förekomst bland kvinnor. BPD manifesterar sig vanligtvis i tidig vuxen ålder men kan även diagnostiseras i tonåren.

Symtom och drag av borderline personlighetsstörning:

 1. Intensiva och instabila känslor: Personer med BPD upplever ofta intensiva och snabbt föränderliga känslor, såsom ilska, sorg, ångest eller irritabilitet. Dessa känslomässiga tillstånd kan utlösas av upplevd övergivenhet, kritik eller något upplevt hot mot deras relationer.
 2. Rädsla för att bli övergiven: Individer med BPD kan ha en intensiv rädsla för att bli övergivna eller avvisade. De kan gå långt för att undvika verklig eller inbillad övergivenhet, även i situationer där det är osannolikt.
 3. Instabil självbild: Personer med BPD kämpar ofta med en förvrängd och instabil självkänsla. De kan uppleva kroniska känslor av tomhet och ha svårt att etablera en konsekvent identitetskänsla.
 4. Impulsivt och riskabelt beteende: Individer med BPD kan engagera sig i impulsiva och självdestruktiva beteenden, såsom hänsynslös körning, missbruk, hetsätning eller självskada. Dessa handlingar är ofta försök att hantera känslomässig smärta eller att få en känsla av kontroll.
 5. Instabila och intensiva relationer: BPD kännetecknas av instabila och intensiva relationer. Individer med BPD kan ha ett mönster av att idealisera andra initialt och sedan snabbt devalvera dem. De kan ha svårt att upprätthålla stabila relationer på grund av rädsla för att bli övergiven, emotionell flyktighet och mellanmänskliga konflikter.
 6. Kroniska känslor av tomhet: Många människor med BPD upplever en ihållande känsla av tomhet och en brist på syfte eller mening med sina liv. Detta kan bidra till känslor av ensamhet, tristess och svårigheter att bilda en stabil självkänsla.
 7. Självskadebeteenden och självmordstankar: Individer med BPD kan engagera sig i självskadebeteenden, som att skära sig eller bränna sig, som ett sätt att hantera känslomässigt lidande. De löper också en högre risk för självmordstankar och självmordsförsök.

Inverkan på interpersonella och familjesystem:
Borderline personlighetsstörning kan ha en betydande inverkan på mellanmänskliga relationer och familjesystem. Några av sätten det påverkar dessa system inkluderar:

 1. Intensiva och instabila relationer: Personer med BPD kämpar ofta med att upprätthålla stabila och sunda relationer. Rädslan för att bli övergiven och känslomässig volatilitet kan leda till konflikter, frekventa uppbrott och svårigheter att etablera förtroende.
 2. Emotionell dysreglering: De intensiva och snabbt föränderliga känslorna i samband med BPD kan göra det utmanande för individer att reglera sina känslor effektivt. Detta kan leda till frekventa känslomässiga utbrott, konflikter och svårigheter att förstå och svara på andras känslor.
 3. Familjepåfrestningar och konflikter: BPD kan skapa betydande påfrestningar och konflikter inom familjer. De oförutsägbara och impulsiva beteendena hos individer med BPD kan leda till spänningar, argument och svårigheter att upprätthålla en lugn och stabil hemmiljö.
 4. Vårdgivare börda: Familjemedlemmar och vårdgivare till individer med BPD kan uppleva höga nivåer av stress, eftersom de ofta bär bördan av den emotionella flyktigheten och impulsiva beteenden. Detta kan leda till utbrändhet och ansträngda relationer inom familjen.
 5. Ingrepp eller distansering: Familjemedlemmar kan svara på utmaningarna med BPD genom att bli insnärjda eller alltför involverade i individens liv, eller genom att ta avstånd för att skydda sitt eget välbefinnande. Båda mönstren kan skapa ytterligare svårigheter med att etablera sunda gränser och upprätthålla balanserade relationer.
 6. Påverkan på barn: Om en förälder har BPD kan deras symtom och instabila beteenden påverka deras barns känslomässiga välbefinnande och utveckling. Inkonsekvensen och den känslomässiga dysregleringen inom familjen kan bidra till en mindre stabil och stödjande miljö för

Familj System

Hur påverkar familjesystemet ngn med BPD?

 1. Kommunikation; I en familj uppstår ofta kortare kommunikationlinjer (genvägar) något som en BPD kan uppfattar som exkludering.
 1. Vilken ”ton” som kommunikationen sker: ”Jag har ju inte sagt något fel, Jag stödjer ju ditt beslut” ”Men det är HUR du sade det” 

Tonfall och hur det levereras är viktigt.

OM alla vaktade själva tonfallet med hur ngt uttrycks skulle göra världen en bättre plats. Sarkasm är ngt som ofta missförstås av ngn med BPD och som leder fram till mycket större konfilkter. 

 1. Medvetenhet om nyckelfaktorn om övergivenhet.

Övergivenhet är en nyckelfaktor i BPD – Man kan tro att det handlar om att ngn säger ”jag kan inte ta mer och lämnar rummet men det är mycket mer subtila saker än så som drabbar nervsystemet hos ngn med BPD såsom  psykologiskt avståndstagande i rummet uppfattas som övergivande.

BPD och de som varit utsatta för Trauma och misshandel blir lätt oerhört medvetna om ”tempersturen” i rummet  – de hypermonitorerar sin omgivning ibland vid alla tillfällen, så om ngn drar sig tillbaka ngt i ett samtal så upplever de detta som övergivenhet också.

3 sätt som BPD kan påverka familjen:

 1. Hypermonitoreringen av BPD gör att familjen går på ägg och blir väldigt nervösa: OM jag så bara gör en sak fel så exploderar det… Denna typ av hypermonitorering gör familjesystemet utmattat.
 2. Ängslan: När skall de explodera nästa gång, hur skall jag bete mig, hur skall jag skydda mig själv, hur skall jag skydda andra från dessa utbrott? Detta kan dessutom tas med på påverka allt utanför familjen också såsom skola, arbete, vänner, mm.
 3. Förvirring och hjälplöshet: Försöker allting, Tonfall, kommunikation, gränser, vi är utmattade… och vi kan inte få hen i terapi.

Det går inte att tvinga människor in i terapi eller att få hjälp, de måste vilja det själva.

Skaffa information för självvård är av yttersta vikt vid dessa tillfällen. 

Den kritiska punkten är att den ena parten VILL förstå vad den andra parten går igenom. 

De positiva effekterna av BPD:

Vad som ofta ingår i bilden är Depression, Ångest och PTSD

När de inte är under stress eller i behandling

 1. Mer empatisk i förhållande till sin omgivning. Lite mer i ton med de andra, men de är mer uppmärksam. Det är väldigt positivt 
 2. Blir mer Passionerade när ngt blir intressant.
 3. Flexibilitet: Identitets-skiften,  Inte fullt så rigida utan mer förmögna att göra ngt nytt. Vi blir också mer Spontana.
 4. Nyfikna:
 5. Media: De är mer modiga i sina beslut, Ibland blir det katastrof: Men ibland blir det oerhört bra beslut. De kan ta fleer risker här och nu när det finns ett tids-perspektiv.

Låt oss fokusera på hur vi gör diagnoser till något positivt.

Behandling av BPD

Psykoterapi är en viktig del av behandlingen av borderline personlighetsstörning.

Problemen i denna störning är relaterade till personens vanliga sätt att förhålla sig till andra och hantera vad som stoppar dem/problem.. Personer med denna störning tenderar antingen att idealisera terapeuten eller att lätt bli frustrerade. De har överdrivna reaktioner på besvikelse. Därför kan det vara svårt för dem att upprätthålla en relation med en terapeut. Denna störning testar skickligheten hos terapeuter, som måste använda en kombination av tekniker för att vara intressanta nog för klienten.

En viktig utmaning i denna störning är att en person som lider av borderline personlighetsstörning kan förstå interpersonella problem eller copingstrategier på en intellektuell nivå, men ändå ha mycket svårt att tolerera det känslomässiga obehag som är vanligt i relationer. Även när de har insikt kan de fortfarande ha problem med att hantera intensiva känslor mer framgångsrikt.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som kan vara effektivt vid behandling av Borderline Personality Disorder (BPD). Hexaflex-modellen är en kärnkomponent i ACT, som består av sex sammankopplade processer som syftar till att främja psykologisk flexibilitet och förbättra välbefinnandet. Här är exempel på hur hexaflex kan användas för att hantera BPD:

 1. Acceptans: Uppmuntra klienter att odla acceptans av sina tankar, känslor och upplevelser, även när de är utmanande eller plågsamma. Till exempel att hjälpa klienter att erkänna och acceptera sina intensiva känslor utan att döma eller försöka undertrycka dem.
 2. Kognitiv defusion: Hjälpa klienter att utveckla en annan relation med sina tankar och minska deras påverkan. Till exempel att lära klienter att se sina självkritiska tankar som bara förbigående mentala händelser snarare än absoluta sanningar, vilket tillåter dem att ta avstånd från sina tankar.
 3. Kontakt med nuet: Hjälpa klienter att öka sin medvetenhet om nuet och engagera sig fullt ut i sina upplevelser. Detta kan involvera mindfulnessövningar, såsom jordningstekniker, för att hjälpa klienter att hålla kontakten med nuet snarare än att bli överväldigade av tidigare trauman eller framtida bekymmer.
 4. Själv-som-sammanhang: Stödja klienter i att utveckla en transcendent självkänsla som är skild från deras tankar och känslor. Detta kan innebära att utforska värderingar, mål och en självkänsla som inte enbart definieras av symptomen och utmaningarna med BPD.
 5. Värderingar: Hjälpa klienter att identifiera och förtydliga deras kärnvärden och använda dem som vägledning för deras handlingar. Detta kan hjälpa individer med BPD att anpassa sina beteenden och val till det som verkligen betyder något för dem, vilket främjar en känsla av syfte och tillfredsställelse.
 6. Engagerad handling: Uppmuntra klienter att ta meningsfulla steg mot sina värderingar, även när de står inför svåra känslor eller utmaningar. Detta innebär att hjälpa individer att sätta upp uppnåbara mål och utveckla strategier för att gå mot ett mer tillfredsställande liv.

För att ta itu med BPD med hjälp av hexaflex, kan en terapeut vägleda klienter genom övningar som är inriktade på var och en av dessa processer. Till exempel:

 • Mindfulness-meditation för att öka medvetenheten om nuet och minska emotionell reaktivitet.
 • Kognitiv defusionsteknik, såsom märkning och avståndstagande från negativa tankar, för att minska deras inverkan på känslor och beteenden.
 • Att engagera sig i värdebaserade aktiviteter, såsom hobbyer eller volontärarbete, för att främja en känsla av syfte och tillfredsställelse.
 • Öva acceptans av svåra känslor och självmedkänsla för att minska självbedömning och självkritik.
 • Att sätta upp små, uppnåeliga mål som överensstämmer med kundernas värderingar och gradvis arbeta mot dem.
 • Utforska skillnaden mellan det ”observerande jaget” och det ”upplevande jaget” för att hjälpa klienter att etablera en självkänsla som inte enbart definieras av BPD-symptom.

Genom att införliva dessa strategier i terapi kan ACT hjälpa individer med BPD att utveckla större psykologisk flexibilitet, minska känslomässigt lidande och förbättra deras övergripande välbefinnande.

Forskning om psykoterapi för borderline personlighetsstörning är relativt svår att göra. Eftersom problemen i denna störning varierar mycket, tenderar forskarna att studera några faktorer åt gången. I vissa studier har DBT minskat frekvensen av självskador och intensiteten av självmordstankar. Det har också visat sig minska intensiteten av symtom på depression eller ångest.

Strukturerade former av psykodynamisk psykoterapi har också använts framgångsrikt.

Gestaltterapi i behandling av BPD

Gestaltterapi kan vara ett värdefullt tillvägagångssätt vid behandling av Borderline Personality Disorder (BPD) genom att fokusera på individens upplevelse i nuet och främja medvetenhet och ansvar. Två viktiga begrepp inom gestaltterapi som kan användas för att ta itu med BPD är kontaktstilarna och gestaltteorin om förändring. Här är exempel på hur dessa begrepp kan tillämpas vid behandling av BPD:

 1. Kontaktstilar:
  Gestaltterapi identifierar fyra kontaktstilar som individer kan använda i sin interaktion med andra och världen:
 • Återkallande: Individer med BPD kan ofta dra sig tillbaka från kontakt som ett sätt att skydda sig mot potentiellt avslag eller övergivande. Terapeuter kan arbeta med klienter för att utforska de underliggande rädslorna och motivationerna för tillbakadragande och stödja dem i att gradvis öka deras engagemang i relationer och livet.
 • Projektion: Personer med BPD kan projicera sina egna känslor, önskningar eller rädslor på andra, vilket leder till feltolkningar och svårigheter att förstå sig själva. Terapeuter kan hjälpa klienter att känna igen projektion genom att utforska tillfällen där de kan tillskriva andra sina egna känslor eller avsikter. Denna process främjar självmedvetenhet och personligt ansvar.
 • Sammanflöde: Individer med BPD kan ha en tendens att förena sina egna identiteter och behov med andras, vilket leder till att personliga gränser tappas och svårigheter att upprätthålla en separat självkänsla. Terapeuter kan stödja klienter i att utveckla en starkare känsla av individualitet, främja självhävdelse och uppmuntra utforskning av personliga värderingar och önskningar.
 • Överidentifiering: Personer med BPD kan alltför identifiera sig med vissa aspekter av sina upplevelser, såsom negativa självuppfattningar eller smärtsamma känslor. Terapeuter kan hjälpa klienter att undersöka och utmana dessa identifieringar och främja en mer integrerad och balanserad syn på sig själva och sina upplevelser.

Genom att utforska dessa kontaktstilar i terapi kan individer med BPD bli medvetna om sina vanemässiga mönster och utveckla mer adaptiva sätt att relatera till andra och sig själva.

 1. Gestalt teori om förändring:
  Gestalteorin om förändring betonar vikten av medvetenhet och integration av polariteter inom sig själv. Här är exempel på hur denna teori kan tillämpas vid behandling av BPD:
 • Främja medvetenhet: Terapeuter kan vägleda klienter att öka sin medvetenhet om sina tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och relationsmönster. Genom att uppmärksamma sin nuvarande erfarenhet kan individer med BPD få insikt i sina reaktioner och utveckla större självförståelse.
 • Utforska polariteter: BPD kännetecknas ofta av extremt svart-vitt tänkande och känslomässig instabilitet. Terapeuter kan hjälpa klienter att utforska och integrera polariteter, såsom upplevelsen av sårbarhet och styrka eller erkännandet av både positiva och negativa aspekter av deras identitet. Denna process stödjer utvecklingen av en mer nyanserad och balanserad syn på sig själva och världen.
 • Uppmuntra självansvar: Gestaltterapi betonar personligt ansvar för ens handlingar och val. Terapeuter kan stödja individer med BPD i att ta ansvar för deras beteenden, känslor och beslut. Genom att ta sitt eget ansvar kan klienter utveckla en känsla av handlingsfrihet och egenmakt i sina liv.
 • Att betona nuet: Gestaltterapi fokuserar på här-och-nu-upplevelsen. Terapeuter kan vägleda klienter att ta hänsyn till deras nuvarande förnimmelser, känslor och interaktioner, snarare än att fastna i tidigare trauman eller framtida oro. Denna praxis hjälper individer med BPD att utveckla en starkare självkänsla och engagera sig mer fullt ut i sina liv.

Genom att införliva dessa principer för gestaltterapi i behandlingen av BPD kan individer öka sin självmedvetenhet, utveckla mer adaptiva kontaktstilar och främja positiva förändringar i deras relationer och övergripande välbefinnande.

Oavsett vilken psykoterapeutisk metodik syftar behandlingen till att hjälpa personen att uthärda att känna sig isolerad, deprimerad eller orolig utan att ta till självdestruktivt beteende eller ett självmordsförsök. Många patienter har svårt att diskutera självdestruktiva impulser med sin vårdgivare, men det kan hjälpa att göra det. Specifika planer kan göras för hur man ska hantera dessa tankar eller impulser när de uppstår. Sjukhusinläggning är ibland nödvändig under krisperioder.

Utanför terapirummet kan en person med borderline personlighetsstörning behöva ytterligare stöd, såsom ett dagbehandlingsprogram, boendebestöd eller grupp-, par- eller familjeterapi.

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!