Fobier olika behandlade

fobis
Jag jämför hur vi på olika sätt kan ta oss an specifika fobier i Gestaltterapi och ACT.

Dela detta inlägg

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en humanistiskt och upplevelsebaserad metodik som fokuserar på självkännedom, personligt ansvar och integration av sinne, kropp och känslor. Här är en beskrivning av hur gestaltterapi kan användas vid behandling av specifika fobier:

1. Gestaltterapeuten börjar med att uppmuntra individen att öka sin medvetenhet om sina fobiska reaktioner och de tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som är förknippade med dem. Terapeuten hjälper klienten att identifiera hur en episod upplevs som framkallar rädsla som kan och utforska hur de undviker eller kopplar bort från dessa upplevelser.

2. I gestaltterapi används experiment för att hjälpa individer att aktivt engagera sig i sina fobiska reaktioner. Vad gestaltterapi vill åstadkomma är att ta klienten till den enda plats där hen kan påverka sitt mående, till ett akut här-och-nu, och det gör man genom att göra experiment med de aktuella situationerna så klienten tillsammans med terapeuten kan undersöka vad som sker. Detta innebär att skapa möjligheter för individer att på ett säkert sätt konfrontera sina rädslor och utforska alternativa sätt att relatera till dem. Till exempel kan en person med höjdrädsla gradvis utsätta sig för allt högre höjder under ledning av terapeuten.(i terapirummet)

3. Terapeuten kan använder fenomenologi (ett vetenskapligt filosofiskt dialogiskt redskap) för att lyfta medvetenheten om vad som ingår i klientens fobi. Tekniken med tomma stolar kan användas för att låta individer separera sina rädslor från sig själv och föra ett samtal med dem som om rädslan vore en separat person. Denna teknik kan hjälpa personen att utveckla relationer till dels sig själv, dels till de objekt inom sig själv som klienten till vardags tar avstånd ifrån. D.v.s. När klienten accepterar sig själv som den är uppstår spontan reglering och en känsla av sig själv i världen som ej varit närvarande förut.

4. Gestaltterapi betonar vikten av kroppsliga upplevelser. Individer uppmuntras att lägga märke till de fysiska förnimmelser som är förknippade med deras fobi och att uttrycka dem genom rörelse, hållning eller vokalisering. Detta hjälper individer att komma åt och identifiera (sig) med si egen upplevelse och bearbeta känslor lagrade i kroppen, vilket leder till en djupare förståelse för deras rädsla.

5. Terapeuten skapar en säker och icke-dömande miljö där individer kan utforska sin upplevelse utan att känna sig överväldigad eller kritiserad. De ger empati, validering och stöd genom hela den terapeutiska processen, och uppmuntrar individer att uttrycka sig ärligt för att sedan arbeta med konsekvenserna av sin ärlighet. På det sättet blir tankar och känslor mer integrerade och medvetna aspekter hos klienten.

6. Gestaltterapi syftar till att hjälpa människor att integrera sina erfarenheter och utveckla en känsla av fullbordan och helhet. Genom den terapeutiska processen arbetar klienten mot att acceptera sina rädslor och hitta nya sätt att förhålla sig till dem. Terapeuten hjälper till med att integrera insikter och erfarenheter från att arbeta genom fobin i individens övergripande tillväxt och utveckling.

Det är viktigt att notera att gestaltterapi för specifika fobier kan användas som en del av en omfattande behandlingsplan som innehåller andra terapeutiska tillvägagångssätt och tekniker som är skräddarsydda för individens specifika behov. Förhållandet mellan terapeuten och klienten är viktig för att genom denna fastställa de mest effektiva strategierna för att ta itu med och övervinna den fobiska responsen.

ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som fokuserar på acceptans, mindfulness och engagemang för förändring. När det gäller att behandla specifika fobier kan ACT vara ett effektivt tillvägagångssätt som hjälper individer att utveckla psykologisk flexibilitet och förlika sig med sina rädslor. Här är en beskrivning av hur ACT-behandlingar av specifika fobier kan utföras:

1. Bedömning: Terapeuten börjar med att göra en grundlig bedömning för att förstå arten av den specifika fobin, dess inverkan på individens liv och deras vilja att engagera sig i behandling.

2. Mindfulness och acceptans: ACT betonar mindfulness och acceptans som nyckelkomponenter i behandlingen. Individer uppmuntras att observera sina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser relaterade till fobin utan att döma eller försöka undertrycka dem. De lär sig att acceptera sina rädda reaktioner som normala och begripliga reaktioner.

3. Defusionstekniker: ACT använder defusionstekniker för att hjälpa individer att ta avstånd från sina rädsla tankar. De lär sig att inse att tankar inte är fakta och att de kan välja hur de ska svara på dem. Genom att desarmera från sina tankar kan individer minska påverkan av rädda kognitioner på deras beteende.

4. Värdegrundsförtydligande: ACT fokuserar på att förtydliga personliga värderingar och vad som är viktigast för individen. Genom att förstå sina värderingar kan individer identifiera hur den specifika fobin stör deras förmåga att leva ett meningsfullt liv. Detta motiverar dem att göra förändringar och möta sina rädslor.

5. Engagemang för handling: I ACT uppmuntras individer att vidta engagerade åtgärder trots sina rädslor. Detta innebär att sätta upp specifika mål relaterade till sin fobi och att gradvis utsätta sig för fruktade situationer eller stimuli. Terapeuten ger stöd och vägledning under hela denna process, hjälper individen att navigera sin rädsla och förbli engagerad i sina mål.

6. Mindfulness-baserad exponering: ACT innehåller ofta mindfulness-baserade exponeringstekniker. Individer vägleds att närma sig sina rädslor medvetet, uppmärksamma sina förnimmelser, tankar och känslor samtidigt som de gradvis utsätter sig för de fruktade stimuli. Denna process hjälper individer att utveckla motståndskraft och minska undvikandebeteenden.

7. Återfallsförebyggande: ACT inser att att övervinna specifika fobier är en pågående process. Individer lär sig strategier för att förebygga återfall för att upprätthålla sina framsteg och förhindra bakslag. De utvecklar färdigheter för att hantera framtida utmaningar och fortsätter att engagera sig i värdefulla aktiviteter även i närvaro av rädsla.

Under ACT-behandlingen av specifika fobier främjar terapeuten en stödjande och icke-dömande miljö vilket hjälper individer att utveckla psykologisk flexibilitet och utveckla en ny relation till sina rädslor.

Fokus ligger på att göra det möjligt för klienten att leva ett meningsfullt liv samtidigt som de lever tillsammans med sina rädslor och fobier och sett över tid ges möjligheten att förhållandet till det inneboende tillståndet att förändras.

 

Nyhetsbrev

se när jag publicerar nya artiklar

Utforska mer

ACT

Snarka

Botemedlet mot snarkande (Bli fri från ditt snarkande) Vad är det som gör att vi snarkar? Snarkandet är ljud som ofrivilligt framställs när vi sover. Ljudet produceras när kombinationen av komprimerad luft passerar mellan slemhinnor som på ett olämpligt sätt bringas ”i svängning” och vibrerar på ett liknande men avsevärt mindre sofistikerat sätt som när

Vad är Evidens?
ACT

Bensodiazepiner är Livsfarliga

”Bensodiazepiner kan leda till missbruk och beroende. Missbruksvården har redan betydande utmaningar och det är bedrövligt om en felaktig vård skulle leda till behandling inom en helt annan vård, både för de drabbade patienterna och med tanke på de onödiga kostnader som det innebär.”

Vill du komma i kontakt

Skicka mig en rad

Thomas Sonefors

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!