En stark form av hjälp i svåra situationer

Gestaltterapi är en humanistisk psykoterapimetod som betonar helhetsupplevelsen av individen och deras här-och-nu-upplevelser. Genom att öka medvetenhet om vad du upplever hjälper terapin dig att integrera olika delar av dig själv och främja personlig tillväxt och självförverkligande. Metodiken är intrikat och långsiktig både i verkan och resultat.

Utvecklad av Fritz och Laura Perls, Paul Goodman m.fl. betonar gestaltterapi’n den holistiska upplevelsen att vara människa, och betonar vikten av att inte slarva med att integrera sinnet, kropp och känslor, och inte minst vårt andliga liv och vår förmåga att skapa perspektiv.

Utgångspunkten för gestaltterapi är att individer bäst förstås inom ramen för deras livssituation inkluderande dina relationer och ditt “här-och-nu”.  Klienten får assistans att skapa meningsfulla helheter.

I gestaltterapi anses den terapeutiska relationen vara ett viktigt verktyg och terapeuten engagerar sig aktivt med klienten genom dialog, direkta upplevelser och experiment. Terapeuten uppmuntrar klienten att utforska sina upplevelser i nuet, med uppmärksamhet på sina tankar, känslor och kroppsförnimmelser när de uppstår.

Den terapeutiska processen involverar ofta tekniker som dialogiskt undersökande, dialog med aspekter av sig själv och sin omgivning och uttrycksfull kreativitet för att hjälpa klienter att få en djupare förståelse för sina upplevelser och möjliga olösta historiska upplevelser. Genom dessa verktyg kan klienten utforska och få insikter i sina beteendemönster.

Sammantaget är gestaltterapi ett holistiskt tillvägagångssätt som syftar till att hjälpa individer att integrera sina fragmenterade/stressade upplevelser, utveckla självmedvetenhet och ta ansvar för sitt eget varande. Genom att främja personlig tillväxt genom självacceptans kan gestaltterapi underlätta positiva förändringar och främja psykiskt välbefinnande.

Teoretiskt är Gestaltterapin byggd på erfarenheter från psykoanalysen med influenser från Gestaltpsykologi, Hjärnforskning, Anknytningsteori, Fenomenologi, Existentialism och Österländsk filosofi såsom Buddism.

Det vi i Gestaltterapin bygger vår verksamma formula omkring är det mänskliga behovet av kontakt och hur läkande denna är och hur skadlig den ibland också kan vara.

Kontakt är central där mötet i ett här-och-nu är det enda sättet som klienten och terapeuten kan arbeta på ett verksamt sätt. 

Mötet i ett sårbart Jag/Du såsom teologen och existentialisten Martin Buber skriver om, där vi utforskar känslor, tankar, andlighet, kropp och framförallt hur dessa upplevelser tillsammans skapar en helhet (tyskans Gestaltung) som när den får vara närvarande skapar en full upplevelse att vara jag som får sin spegling i terapeuten och klientens arbete.

Vi arbetar med att analysera:

Kontakt; mellan människor men också mellan människa och objekt, fenomen och situation. Förkontakt till Full kontakt till vila.

  • Kontaktstilar; kontakt och kontaktvariationer eller undvikanden, vad sker i klientens här-och-nu kontakt i den livssituation som hen befinner sig? Läranderetorik, perception och mer.
  • Mötet; I själva mötet så finns olika sätt att arbeta med kvalitet. Perception, meningsskapande, att se sig själv och den andre (defusionsteknik) “Självet” som koncept med de olika funktionerna. Hur är mötet levande och självande.
  • Jag/du; En existentialistisk intensitet där jaget behöver ett du för att kunna existera, utan ett du finns inget jag? Det är behovet att kunna definiera sig som ett jag som skapar behovet av ett du. Därför kan vi inte äga det ena utan att ha det andra med.
  • Närvaro; klappar ditt hjärta, synkroniserar din andning, känner du den andres rörelser, ögon, känner du din egen och den andres gemensamma energier eller är du för upptagen av något annat nu?
  • Medvetenhet; vad är du medveten om här-och-nu, vad känner du?
  • här-och-nu; det fins bara ett enda ögonblick då du kan vara verksam och det är i nuet så vill du skapa förändring behöver du äta på att vässa din uppfattning om nuet.

Hur går analysen till?

Fritz Perl sade en gång att det svårt med Gestaltterapi var själva utförandet av terapin, det är en konstart mer än en mekanisk variant av terapi. I gestalt ser vi klientens behov och uppmuntrar till en kreativitet för att finna lösningar (självreglering) som människan är designade för med alla våra kreative verktyg. Gestaltterapeuten är inte satta att “fixa” sina klinter utan att göra dem självgående i vad vi kallar för självreglerande. Så varje Gestaltterapeut kommer att analysera på sit eget sätt med dessa analytiska verktyg som vi har, för egentligen är det Klienten som bestämmer.

Analyser sker EFTER sessionen medan vad Gestalt eftersträvar är att lära klienten att öva på självmedvetenhet här-och-nu.

Så, analyserna syftar til att stödja processen som för klienten mot allt större självmedvetenhet för att till slut kunna säga att klienten kan stå på egna ben.

Aha

När vi finner luckorna, kopplar samman och skapar en meningsfull helhet så kommer ofta en känsla av Aha, en klarare bild av vad som är, och plötsligt faller alla bitar på plats och vi slappnar av, känner mer än förut, ser den andres ögon i djupet, och vet precis vem vi är.

Gestaltterapi är en svår konst likväl som ett hantverk som ställer stora krav på utföraren att ge utrymme och trygghet hos klienten att vilja ta nya steg, våga låta kunskapen som redan finns få träda fram och ge möjlighet att ta ansvar för den egna utvecklingen

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!