page1image45465600

 

ETISKA RIKTLINJER FÖR TERAPEUTISK VERKSAMHET

Antagna den 3 februari 2014, reviderade 15 september 2018

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter (SAG) är en oberoende förening för yrkesverksamma gestaltterapeuter. Kravet för att antas som medlem i föreningen är att terapeuten genomgått en utbildning som är auktoriserad av den europeiska gestaltterapeutorganisationen EAGT. En auktoriserad medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. Han eller hon måste också uppfylla specificerade krav på behandlingsansvarsförsäkring, handledning och fortbildning. SAG bedriver ingen reguljär yrkesutbildning, men arrangerar viss fortbildning i form av workshops eller föreläsningar kring särskilda ämnen.

A. Relationen terapeut–klient

1. Relationen mellan terapeuten och klienten är rent yrkesmässig.

2. Terapeuten ska visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.

3. Terapeutens mål är att höja klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga till eget ansvar.

4. Terapeuten ska vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av det beroende som uppstår i relationen mellan terapeut och klient. Terapeuten får inte i någon form utnyttja denna bindning. All privat kontakt med klienten bör undvikas.

5. Sexuella närmanden i någon form får inte förekomma, som till exempel verbala anspelningar, gester eller fysisk kontakt.

6. Terapeuten ska vara uppmärksam på när egna relationer eller andra åtaganden kolliderar med klientens intressen. Vid en sådan intressekonflikt är det terapeutens ansvar att värna klientens integritet.

7. Terapeuten ska inte utöva terapi i nära relationer, med familj, vänner eller kolleger.

8. När en medlem i SAG är engagerad av ett Gestalt-utbildnings-institut, som lärare eller utbildningsterapeut, skall medlemmen följa det etiska regelverk som utbildningsinstitutet har fastställt gällande relationen lärare – elev. Detta regelverk
ska vara kompatibelt med EAGT:s regelverk.

B. Kompetens

1. Terapeuten ska kontinuerligt reflektera över sin kompetensnivå, sina värderingar och attityder, samt skaffa sig adekvat fortbildning. När terapeuten blir medveten om egna begränsningar ska han/hon konsultera en kollega eller handledare. Det kan i vissa fall vara lämpligt att hänvisa klienten till en annan terapeut.

2. Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.

3. Terapeuten ska slå vakt om sitt eget och yrkeskårens anseende genom att inte delta i handlingar eller projekt, till exempel föreläsningar och intervjuer i medier, som står i strid med den professionella yrkesrollen.

___________________________________________________________________________

SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter • Tel: 08-717 11 35 • E-post: info@gestaltterapeuterna.se Hemsida: www.gestaltterapeuterna.se • Facebook: www.facebook.com/pages/SAG-Sveriges-Auktoriserade-Gestaltterapeuter

4. Eftersom utövandet av gestaltterapi ska ses som en utbildningsprocess som sträcker sig över hela yrkeslivet ska gestaltterapeuten vara mån om att öka och fördjupa sin professionella och personliga kompetens. Hon/han ska följa och vara öppen för utvecklingen inom det gestaltterapeutiska fältet men också inom andra psykoterapeutiska skolor.

C. Sekretess

1. Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten.

2. Klienten ska informeras om att sekretessen kan brytas under särskilda omständigheter, specificerade vid punkt D4, G1 och G2.

3. För att terapeuten ska få använda information om en klient i till exempel ett
föredrag eller en skrift, krävs dennes skriftliga medgivande. Särskild försiktighet
ska iakttas gällande foton och inspelningar, på så vis att klientens anonymitet garanteras. Klienten ska informeras om ämnet, formen och syftet med presentationen.

4. Personuppgifter och terapianteckningar ska förvaras enligt lag. För närvarande har gestaltterapeuter i Sverige inte journalplikt. Gestaltterapeuter rekommenderas att föra minnesanteckningar, dessa ska förvaras på säkert sätt.

D. Kontrakt med klient

1. Såväl muntliga som skriftliga kontrakt mellan gestaltterapeut och klient är bindande, för båda parter. Kostnad, betalningsvillkor, regler för uppehåll och avbokningar samt övriga ramar gällande den terapeutiska relationen ska tydligt framgå i kontraktet. Den terapeutiska relationen ska skyddas från all påverkan utifrån, det vill säga från andra personers bedömningar och intressen.

2. Gestaltterapeuten ska öppet, och med tydlighet redovisa sin kompetens och erfarenhet, när det terapeutiska kontraktet med den presumtive klienten förhandlas.

3. Eventuell ljudinspelning, filmning eller observation av terapisessioner, samt användande av detta material, måste på förhand godkännas av klienten.

4. Terapeuten ska försäkra att hon/han inte kommer att diskutera terapins innehåll och utgång med någon annan person förutom vid professionell handledning. Vid handledning får inte information som kan röja klientens identitet framkomma.

5. Varje förändring i de här ovan beskrivna villkoren kräver omförhandling av det ursprungliga kontraktet.

E. Annonsering

Annonser ska enbart innehålla beskrivande information om de tjänster och den kompetens som terapeuten erbjuder. Jämförelser, vittnesbörd och andra obekräftade uppgifter ska inte förekomma. Annonsering ska följa de aktuella regler och lagar som myndigheter och yrkesorganisationer utfärdar.

F. Säkerhet

1. Terapeuten ska vidta nödvändiga åtgärder för att trygga klientens fysiska och psykiska säkerhet.

___________________________________________________________________________

SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter • Tel: 08-717 11 35 • E-post: info@gestaltterapeuterna.se Hemsida: www.gestaltterapeuterna.se • Facebook: www.facebook.com/pages/SAG-Sveriges-Auktoriserade-Gestaltterapeuter

2. Terapeuten ska säkerställa att terapisessionerna inte kan ses, avlyssnas eller spelas in av någon annan än terapeuten, utan informerat samtycke.

3. Terapeuten är skyldig att ha en adekvat behandlingsansvarsförsäkring.

G. Särskilda omständigheter

1. I en situation där en klient bedöms sakna självkontroll, till den grad att det krävs åtgärder för att skydda denne och/eller omgivningen, ska terapeuten primärt försöka
få till stånd en ändring av överenskommelsen om sekretess – såvida det inte finns goda grunder för bedömningen att klienten inte längre vill eller har förmåga att ta ansvar
för sina handlingar.

2. I händelse av ett individuellt eller kollektivt nödläge (t ex naturkatastrof eller social oro) ska terapeuten ta hänsyn till det särskilda regelverk som råder runt sådana situationer, men samtidigt på bästa sätt värna klientens självbestämmande och den professionella sekretessen så långt det är möjligt.

H. Terapeutens roll i samhället

1. Terapeuten ska hålla sig informerad om gällande lagar, i synnerhet de som direkt påverkar det egna arbetet, uppträdandet på den egna mottagningen eller arbetsplatsen och lägga sig vinn om att följa relevanta lagar och föreskrifter.

2. Terapeuten ska vara öppen för samarbete med forskare, bidra till forskning som leder till utveckling av det terapeutiska och diagnostiska arbetet, samt se till att eget forskningsarbete görs tillgängligt för omvärlden.

3. Terapeuten ska som samhällsmedborgare respektera och följa de etiska konventioner som reglerar offentliga mänskliga mellanhavanden.

I. Juridik

En SAG-medlem som dömts i domstol för något lagbrott eller har fällts i en civil process initierad av en klient, är skyldig att informera SAG:s styrelse om detta. Styrelsen ska då ta ställning till fallet och vidta lämplig åtgärd.

___________________________________________________________________________

SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter • Tel: 08-717 11 35 • E-post: info@gestaltterapeuterna.se Hemsida: www.gestaltterapeuterna.se • Facebook: www.facebook.com/pages/SAG-Sveriges-Auktoriserade-Gestaltterapeuter.

Klagomålsprocedur

ETIKRÅD OCH KLAGOMÅLSPROCEDUR

Antagna den 17 september 2014, reviderade 15 september 2018.

A. Etikrådet

Etikrådet i yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) består av fyra medlemmar, plus två vid behov adjungerade, varav en sammankallande/ordförande. Medlemmarna väljs av årsmötet.

Etikrådets uppgifter kan sammanfattas i sex punkter

 1. Rådgivande, konsulterande och informerande i etiska frågor.
 2. Formulerar de etiska reglerna.
 3. Utarbetar en klagomålsprocedur med möjlighet till överklagande.
 4. Hantera och föreslå lösningar till föreningens styrelse.
 5. Kan ta initiativ till möten om professionella etiska frågor.
 6. Etikrådet har rapporteringsskyldighet inför årsmötet om sin verksamhet det gångna året.

B. Klagomål

Terapeuten ska informera varje ny klient i sin verksamhet om sitt medlemskap i SAG och vad det innebär. Terapeuten skall informera om var klienten kan hitta ett klagomålsformulär. Klagomålsformulär och informationsbroschyr ska finnas nedladdningsbara på föreningens hemsida.

C. Klagomålsprocedur

1. Procedurens första skede

I det första skedet finns två vägar att gå, den ena är en möjlighet att konsultera Etikrådet, den andra är att direkt sända in ett formellt klagomål. Klienten uppmanas att i första hand söka en dialog med Etikrådet.

2. Konsultation

Konsultationen är ännu inget ärende; därmed kontaktas inte terapeuten i det här skedet utan klienten får stöd i sin fråga direkt av Etikrådet. Målet är att skapa en dialog som är till stöd för klienten. Konsultationen kan anses avslutad när klienten är nöjd, eller övergå i ett formellt klagomål.

3. Klagomål

Klagomål från klient ska alltid inlämnas skriftligen till Etikrådet på avsedd blankett.
Etikrådet ska sedan inom tre veckor besluta om klagomålet ska behandlas eller ej. Minst två av Etikrådets medlemmar ska stå bakom beslutet. I samband med detta ska en rådsmedlem utses att vara administrativt ansvarig och tillse att proceduren följs.

4. Avslag på formellt klagomål

Om Etikrådet beslutar att inte behandla ett formellt klagomål, ska klienten underrättas och handlingen överlämnas för arkivering hos SAG. Om klagomålet avslås under pågående terapi rekommenderas klienten starkt att själv ta upp frågan med terapeuten. Klienten skall informeras om att även terapeuten meddelas när ett klagomål inkommit och avslagits.

5. Behandling av formellt klagomål

Om Etikrådet beslutar att behandla klagomålet, ska kopia på detta skickas till berörd terapeut. Denne har då att inom tre veckor besvara klagomålet skriftligen till Etikrådet. Minst två medlemmar av Etikrådet (samma som tidigare) sammanträder sedan för bedömning av fortsatt hantering.

 1. I första hand ska parterna inom tre veckor erbjudas ett möte för dialog, där också en rådsmedlem deltar som moderator för att utröna möjligheterna till förlikning och avslut. Moderator ska i samband med detta kortfattat sammanfatta ärendet för arkivering samt informera övriga medlemmar av Etikrådet.
 2. Om detta inte kan genomföras har rådet att ensamt besluta om eventuell påföljd. Rådets beslut ska meddelas parterna inom tre veckor, och protokollföras. Parterna ska samtidigt informeras om sina rättigheter till överklagan. Även denna procedur ska arkiveras.
 3. Namnet på den medlem klagomålet gäller ska endast redovisas om rådets åtgärd blir uteslutning ur föreningen.

D. Procedur vid överklagan

Båda parter har rätt att överklaga Etikrådets beslut. Överklagan ska skriftligen skickas till Etikrådet inom sex veckor sedan beslut meddelats. Etikrådet överlämnar då ärendet till en av styrelsen tillsatt kommitté för överklagan. Denna ska bestå av två betrodda föreningsmedlemmar (ej tillhörande SAG:s styrelse) och en vidtalad person med juridisk expertkunskap.

Kommittén ska sammanträda för behandling av ärendet inom åtta veckor. I den händelse då ärendet anses komplicerat har kommittén möjlighet att konsultera utomstående experter i frågan och anslå ytterligare tid för behandling. Beslut fattas med upprättad fil som underlag. Denna fil ska överlämnas till SAG för arkivering. Beslutet ska skriftligen meddelas parterna inom en tidsram av högst sex månader.

Kommittén har möjlighet att fastställa, ändra eller avvisa Etikrådets beslut. Kommittén kan också återförvisa ärendet till Etikrådet för förnyad behandling.

E. Sanktioner

I händelse att Etikrådet – eller kommittén för överklagan – finner att klagomålet mot terapeuten är helt eller delvis berättigat kan följande åtgärder vidtas:

 1. Om terapeuten medger försummelse och är villig att granska sin kompetens rörande ärendet kan varning utfärdas, möjligen med en rekommendation om handledning.
 2. Om terapeuten bestrider någon form av försummelse eller fel ska en skarp varning utfärdas. Om försummelsen bedöms allvarlig och/eller risk för fortsatt felbehandling är uppenbar, ska uteslutning ur föreningen allvarligt övervägas.
 3. Terapeuten kan också åläggas att efter förmåga gottgöra klienten för uppkommet lidande.

________________________________________________________________________________________________________________

SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter • Mailbox 102 • 111 73 Stockholm • 08-717 11 35 info@gestaltterapeuterna.se • www.gestaltterapeuterna.se • Facebook: SAG-Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

www.kroppogestalt.se använder digitala kakor. Genom att fortsätta använda sidans alla 7 sorters kakor godkänner du desamma :-) välkommen!