Etikett: <span>Hälsa</span>

landscape nature person hands

Holism evidens och sjukvården

Människan är ett oerhört komplext ”varande” och tyvärr har sjukvården snöat in på att man skall kunna ägna sig åt evidensbaserad vård vilket i princip utesluter allting som har att göra med ”Här-och-nu” samt ”holistisk” vård då dessa begrepp är svåra att föra fram till evidens och därför är det ingen som forskar.

Lars-Åke Johnsson, jurist, författare och tidigare ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skriver i Ny Juridik (3:17) att all vård inte kan ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvecklingen av sjukvården förutsätter ju bland annat att nya vårdmetoder utvecklas. När det gäller kravet på vetenskap, skriver han att det är omöjligt att svara på frågan om vilken vetenskap som kan godtas. Och när det gäller kravet på beprövad erfarenhet är det oklart hur länge och för vem vårdmetoden ska ha använts. Även förarbetena till gällande lagstiftning är oklara om vad som egentligen menas med vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserad vård blir enligt Lars-Åke Johnsson närmast vad kollektivet inom vården, eller snarare vissa ledande företrädare inom olika discipliner, vid en viss tid anser vara vetenskap, vilket dessutom är geografiskt begränsat.

Det låter givet att evidensbaserad vård är detsamma som att det är bevisat att det ger effekt, men så är faktiskt inte fallet. Det är lika viktigt och sant att det man bevisar att det inte har effekt och att man kan ange hur liten effekt det har och att man då kan använda mediciner mot den grunden, mot att det har testats grundligt och visat sig ha en garanterat väldigt liten effekt…. men då har det en väldigt liten effekt, vilket är kvantifierbart och möjligt att använda som grund för behandling. Alltså, välj hellre mediciner med bbegränsad effekt hellre då deet är bevisat vad det är hellre än en annan behandlingwsmetod som det ej forskats på.

När det kommer till andningsterapi så är det en form av behandling som sjukvården alls inte ägnar sig åt (förmodligen eftersom det inte finns några pengar att tjäna på det för ett specifikt företag). Staten och sjukvården och alla samhällets medborgare skulle tjäna oerhört mycket pengar på det för andningen är faktiskt gratis och allt som behövs är instruktioner och möjligheter att öva och stödsamtal med någon kunnig om resultaten, men varken läkare eller läkemedelsföretag tjänar pengar på denna typ av behandlingar ergo varken forskning eller pengar på utbildning för personalen.

Andningen påverkar alla aspekter av ditt mående. Den tillför kroppen dess allra viktigaste energiform = Syre! Detta tillför syret genom en fantastik process som både är automatisk (omedveten) samt till del är kontollerad av viljan (medveten/omedvten) och hela denna process är också reflexiv och hela vägen till exptremt påverkbar från både yttre och inre påverkan.

En viktig aspekt som veteskapen har konstaterat är att det finns kopplingar mellan hur genomströmningen av blod sker i prefreontala cortex och diafragmans reaktioner, vilket är helt logiskt, och sätter andingen i intim närhet till hur yttre faktorer påverkar hjärna likväl som hur hjärnan påverkar yttre faktorer. Vi tänker ofta ganska fyrkantigt att perception är passiv men tänk om den tvärtom är väldigt aktiv och möter omvärlden med sin förmåga till observation och att ett inre organ inte behöver vara det ena eller det andra utan är båda delarna samtidigt.

Om du har svårt med koncentration eller lätt blir speedad, om du ibland blir som bedövad eller stelnar till så är et något som kan tillhöra denna del av kroppen/psykets samspel att reglera vad som sker i och och i vår omgivning. Det är varken bra eller dåligt, det är en funktion av människan i hennes samspel med det liv hon är i just nu.

Sjukvårdens lösing på detta är att skilja ut en specifik del och utföra separata underökningar och sedan kan man ”behandla obehaget” och framförallt kan man kalla det något (diagnos) och sedan koppla diagnosen till lämplig profylaktoisk medicin. Läkemedelsföretagen är naturlitvis på hugget och undersöker kontinuerligt inom vilka områden mänsklig ohälsa trendar och tar sedan sina produkter oich undersöker hur deesa skall kunna ”bidra till en lösning” och genomför egna förskningsstudier, presenterar dessa för sjukvårde som tacksamt tar emot forskningen som dee själva inte har råd att genomföra och de får 2 flugor på en smäll. 1. En möjlig behandlingsmetod och 2. Sparade pengar.

På ett seminarium i Almedalen i somras uppskattade professor Nina Rehnqvist från Statens beredning för medicinsk och social hälsa, på en direkt fråga, att minst 50 procent av det som görs i den etablerade vården saknar evidens. Hon framhöll att det gäller att välja utvärderingsmetod efter vilken frågeställning det handlar om, och då går det inte alltid att göra randomiserade studier med kontrollgrupper. Hon menar samtidigt att nästan allt går att utvärdera på något sätt, men att man då får leva med olika grader av osäkerhet.

Nina Rehnqvist menade att det inte är ovanligt att man inom dagens sjukvård glömmer bort det holistiska, och istället är mekaniker inom sitt lilla område. Man ser då inte helheten. Det är ett av problemen, menar hon. Som svar på frågan ”varför inte Sverige satsar mer på integrativ vård som komplement” sa Rehnqvist att det beror på att läkarna inte vill och att de sätter sig på tvären. Utifrån egen erfarenhet pekade hon också på att alla på myndighetssidan inte alltid är objektiva och opartiska.

Andningen är en behandlingsmetod som i regel inte botar någonting utan som istället är ett verktyg som skapar förändring både på kort och lång sikt, och detta kan vara ett av ”problemen” med denna typ av behandlingar för sjukvården. Som ett exempel så är det oerhört varligt med ”överandning” vilket resulterar i en mängd olika tillstånd i kroppen som sett över tid kan skapa flera sjukdomstillstånd i kroppen. Däremot är det många olika aspekter som spelar in huruvida en person kommer att uppleva dessa som problematiska.

En känslig person som lever ett passivt liv kan t.ex. drabbas av många olika symptom av en felaktig andning medan en person som tränar mycket bygger upp ett sätt att få avsättning för den kroppsliga problematiken och inte alls känner av dem på samma sätt. Det innebär egentligen bara att genom en viss aktivitet så skjuts problemen på framtiden och när den aktiva personen kommer upp i 50-års åldern så drabbas denne av en ökande grad av allt från snarkning, sömnapné, ökande spänningsgrader i kroppens alla muskler, trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation och aggression, olika tillstånd i matsmältningssystemet, mm. mm.

Behandling av andningsbesvär bör omfatta direkta andningsinstruktioner, fysisk aktivitet om möjligt, samtalsstöd och andlig guidning och att skapa en insikt hos klient/patient att alltid i livet kommer att innefattas i den kontinuerliga behandlingen. Andningen påverkar alla aspekter av våra liv så då kommer också alla aspekter av våra liv att påverkas.

Vi har skapat en kultur gällande hälsa i Sverige att sjukdomstillstånd skall ”botas” eller fixas så det försvinner vilket då leder fram till en förväntan på att livet skall fortgå exakt som det gjorde innan personen blev sjuk, detta leder till en tro på en möjlig ”status quo” och att förändring är besvärlig och onödig och kanske till och med fel.

Nyligen drabbades jag av njursten och efter den initierade inställningen att stenen bara skall ut och sedan är det klart så övergick det till att oj, något är fel, och då det visade sig att stenen hade fastnat på våg ut så kunde man gå in och plocka bort stenen och smärtorna försvann och allt återgick till det ”normala” inom några veckor. Detta var och är fantastiskt men långt ifrån all form av sjukdom är så specifik och tydlig i hur man skall åtgärda det. Vad som däremot är fullständigt frånvarande är instruktioner från sjukvården om hur jag behöver ändra på min kost och livsstil för att förhindra att fler stena bildas. Holismen saknas fullständigt i denna behandling.

När jag gjorde andningsövningar i samband med att de tog blodprov, blodtryck och kollade syremättnaden mm. fick jag uppmaningen att sätta igång och andas för annars så kunde de inte låta mig åka hem. Sjukvården har alltså en generell instruktion om syremättnad i blodet som för mig kommer att innebära framtida sjukdomstillstånd. De vill att jag andas för mycket. Det är evidensbaserad sjukvård, en överdimensionerad andning i vila på en annars fysiskt frisk person.

Personer som diagnosticerats med ADD, ADHD, ASD, DAMP och liknande diagnoser och inte minst ångest och depression är människor som idag blir behandlade med piller, med mediciner, i första hand och med olika former av terapier i sista hand. Idag hanterar vi psykiska sjukdomer som en dålig bilmekaniker som när oljelampan lyser i bilen knipsar av sladden till själva lampan. Vi tar inte våra medmänniskors problem på allvar utan läkare stoppar åt dem mediciner som ett sätt att bli av med dessa människor, som att detta är ett problem som snabbt måste lösas i statistiken och inte kosta samhället pengar.

Ursula Flatters, läkare och en av Vidarklinikens grundare, pekar också på att det finns många vårdmetoder som inte går att utvärdera med randomiserade studier och kontrollgrupper. Exempelvis samtal, beröring och kirurgi. Hon menar även att det vetenskapliga tänket i vården präglas starkt av läkemedelssidan, men att hälso- och sjukvård ju inte bara handlar om läkemedel. Hela evidensbegreppet präglas av läkemedelsforskning.

Därför blir det lätt mer betoning på just läkemedel i vården medan omvårdnadsområdet, som bygger mer på kvalitativ forskning, filosofi och etik, inte värderas lika högt.

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt från massage till sexologer till psykoterapeuter och där kommer jag under våren varje torsdag 17.30-19.00 hålla andningsvisningar så att du kan komma och ta reda på vad du behöver. Då får du också möjlighet att utforska Handlagets olika tjänster och möjligheter.

Kom till Första Långgatan 12 och ring på dörrklockan ”Handlaget” och kom in och få en introduktion.

Vi börjar torsdagen den 10/2 klockan 17.30 och fortsätter undervåren. Skriv till 0706-227224 och anmäl ditt intresse.

Kostnad 100Kr
Adress: Västra Långgatan 12 (Handlaget) Göteborg.

Välkommen
Thomas Sonefors

Blodtryck och massage

Massageterapi är en effektiv behandlingsform för människor som lider av problem med blodtrycket. Specifikt är det bra att behandla alla de tusentals människor som ännu inte utvecklat högt blodtryck.

”Findings of the study indicated that massage therapy is a safe, effective, applicable and cost-effective intervention in controlling BP of the pre-hypertension women and it can be used in the health care centers and even at home.”

I presentationen av forskningsprojektet klargör man tydligt att även om man inte förstå exakt hur det går till så ger återkommande massagebehandlingar en blodtrycksreglering.

Här nedan är en översatt text från undersökningen.

Generellt visade genomsnittliga systoliska och diastoliska förändringar i testgruppen jämfört med kontrollgruppen i denna studie en signifikant skillnad under interventionssessionerna.

Tre dagar efter studien var det fortfarande en signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupperna i systolisk och diastolisk blodtryck. 

Detta indikerar att effekterna av massage består i minst 3 dagar efter behandlingen.

Olneys studie (2005) visade signifikanta skillnader i systolisk och diastoliskt blodtryck mellan de två grupperna 48 timmar efter studien. [9]

Många av forskarna har också ansett att den lätta BT-minskningen är värdefull och tror att den kan orsaka immunisering av biverkningarna. Nu, enligt de erhållna resultaten i den aktuella studien, kan man dra slutsatsen att massageterapi, oavsett dess okända mekanism, avsevärt kan minska klienternas BT och förhindra dess biverkningar; så att genomsnittlig systolisk och diastolisk BP från pre-hypertoniområdet från början av studien har lett till normalt Blodtryck. Dessutom kvarstår effekterna av massage i minst 3 dagar efter ingreppet. Därför introducerade forskarna massageterapin som en effektivt omvårdnadsintervention för att justera Blodtrycket hos de prehypertensiva klienterna.
landscape nature person hands

Holism evidens och sjukvården

Det finns många vårdmetoder som inte går att utvärdera med randomiserade studier och kontrollgrupper. Exempelvis samtal, …

Andning visning och praktik

Jag jobbar i en fantastisk organisation/praktik som heter Handlaget där många olika typer av terapeuter arbetar med allt …